Informacja o egzaminach predyspozycji językowych
do klasy dwujęzycznej:


1. Egzamin predyspozycji językowej dla zainteresowanych uczniów klas szóstych (siódmych w roku szkolnym 2020/2021) odbędzie się:
19 czerwca 2020 r. o godz. 12.00
w
Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku.

2. Informację o chęci przystąpienia do egzaminu predyspozycji językowej należy zgłosić do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku:
- telefonicznie: (74) 867 – 35 – 20
lub
- mailowo: sekretariat@sp1.klodzko.pl

3. Inny termin dla tych uczniów, którzy nie mogą albo w tej chwili nie chcą zdawać egzaminu, podany zostanie w późniejszym czasie.

29 05 2020    Dodał(a): administratorEgzamin - informacja dla uczniów klas ósmych

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty
I.
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

II.
Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
po podejściu zdających do stanowiska. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

III.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

1) zdający otrzymają z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację
o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu
2) zdający na teren szkoły będą wchodzić różnymi wejściami (dolnym – na salę nr 27 i 41 oraz górnym – na sale: 16 i 23)
3) zdający na teren szkoły będą wchodzić o różnych godzinach: 8:40 lub 8:50,
4) zdający będą wypuszczani z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury, zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
5) zdający wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

WAŻNE! Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa powinien zgłosić o tym niezwłocznie w sekretariacie szkoły: sekretariat@sp1.klodzko.pl

28 05 2020    Dodał(a): administratorSzanowni Rodzice.

W związku z bardzo dużym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie miasta Kłodzka, po konsultacjach z organem prowadzącym, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I – III, planowane od dnia 25.05.2020 r. zostaną uruchomione w dniu 1.06.2020 r. z zachowaniem zasad zawartych w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


21 05 2020    Dodał(a): administratorInformacja

Drodzy Rodzice w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku wydał Zarządzenie w sprawie: sposobu i trybu realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki w związku z COVID-19.
Dokument wprowadza modyfikacje Planu Lekcji dla poszczególnych oddziałów, oraz nowy system frekwencji uczniów.
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. W celu równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ustala się następujący tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania do poszczególnych klas:
a) klasy I-III - 4 godziny zajęć dziennie na godzinach 2, 3 oraz 5, 6 wg dotychczasowego czasu trwania lekcji, na 4 lekcji dwa razy w tygodniu zajęcia wychowania fizycznego.
b) klasa V – 4 godziny zajęć dziennie na godzinach 2, 3, 4, 5 wg dotychczasowego czasu trwania lekcji, dwa razy w tygodniu zajęcia wychowania fizycznego.
c) klasy VII – 4 albo 5 godzin dziennie, klasy dwujęzyczne mają dodatkowo 1 godz. j. angielskiego oraz na zmianę co drugi tydzień geografię lub matematykę po angielsku.
d) klasy VIII – 4 lub 5 godzin dziennie, klasy dwujęzyczne mają dodatkowo 1 godz. j. angielskiego oraz na zmianę co drugi tydzień geografię albo WOS po angielsku.
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z tymczasowym planem nauczania podawanym na bieżąco w dzienniku lekcyjnym.
3. Przedmioty nieujęte w tymczasowy planie będą realizowanie w formie projektów, o których nauczyciele umieszczą informacje w zakładce: ZADANIA DOMOWE.
4. Ilość zadań w tygodniu z danego przedmiotu zaleca się wg następujących kryteriów:
a) przy jednej godzinie tygodniowo (w tym religia) – 1 zadanie na 2 tygodnie;
b) przy dwóch godzinach tygodniowo – 1 zadanie na tydzień;
c) przy trzech godzinach i więcej – 2 zadania na tydzień;
FREKWENCJA UCZNIÓW
1. Ustala się następujące zasady wpisywania frekwencji uczniów w dzienniku szkolnym:
a) Ua- podjął aktywność:
- uczeń potwierdził odbiór zadania, kontaktuje się z nauczycielem;
- przesłał informacje o wykonaniu zadania;
b) Un- brak aktywności:
- uczeń nie potwierdził odbioru zadań;
- nie przesyła informacji, nie kontaktuje się z nauczycielem.

01 04 2020    Dodał(a): administrator.
kliknij na zdjęcie żeby powiększyć


21 03 2020    Dodał(a): administratorZawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
Dyrektorze,
• zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
• od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
• poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
• poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
• możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
• w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
• uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
• od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
• śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).
Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

12 03 2020    Dodał(a): administrator1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Cyryl, Maryla, Władysław
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Design by    Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl