Og鏊ne zasady rekrutacji uczni闚 do klas VII
Szko造 Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w K這dzku
w roku szkolnym 2020/21


Uczniowie Szko造 Podstawowej nr 3 w K這dzku im. kpt. Stanis豉wa Betleja w K這dzku z klas VI e, VI f, VI g po zako鎍zonym roku szkolnym 26 czerwca 2020 r. przynosz do sekretariatu Szko造 Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w K這dzku 鈍iadectwa uko鎍zenia VI-ej klasy Szko造 Podstawowej i wype軟iaj na miejscu wniosek z podstawowymi danymi (druk do pobrania na stronie internetowej szko造 jedynka.klodzko.pl - zak豉dka sekretariat).
Pozostali uczniowie musz wype軟i podanie o przyj璚ie do VII klasy Szko造 Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w K這dzku i dostarczy tak瞠 鈍iadectwo uko鎍zenia VI klasy Szko造 Podstawowej.

29 05 2020    Doda(a): administratorInformacja o egzaminach predyspozycji j瞛ykowych
do klasy dwuj瞛ycznej:


1. Egzamin predyspozycji j瞛ykowej dla zainteresowanych uczni闚 klas sz鏀tych (si鏚mych w roku szkolnym 2020/2021) odb璠zie si:
19 czerwca 2020 r. o godz. 12.00
w
Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w K這dzku.

2. Informacj o ch璚i przyst徙ienia do egzaminu predyspozycji j瞛ykowej nale篡 zg這si do sekretariatu Szko造 Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w K這dzku:
- telefonicznie: (74) 867 – 35 – 20
lub
- mailowo: sekretariat@sp1.klodzko.pl

3. Inny termin dla tych uczni闚, kt鏎zy nie mog albo w tej chwili nie chc zdawa egzaminu, podany zostanie w p騧niejszym czasie.

29 05 2020    Doda(a): administratorEgzamin - informacja dla uczni闚 klas 鏀mych

Wytyczne dotycz帷e organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu 鏀moklasisty
I.
Zdaj帷y oraz inne osoby bior帷e udzia w organizowaniu i przeprowadzaniu egzamin闚

1. Na egzamin mo瞠 przyj嗆 wy陰cznie osoba zdrowa (zdaj帷y, nauczyciel, inny pracownik szko造), bez objaw闚 chorobowych sugeruj帷ych chorob zaka幡.

2. Zdaj帷y, nauczyciel oraz ka盥a inna osoba uczestnicz帷a
w przeprowadzaniu egzaminu nie mo瞠 przyj嗆 na egzamin, je瞠li przebywa
w domu z osob na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest obj皻a kwarantann lub izolacj w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie mo瞠 wej嗆 z dzieckiem na teren szko造,
z wyj徠kiem sytuacji, kiedy zdaj帷y wymaga pomocy np. w poruszaniu si.

4. Podczas egzaminu w szkole mog przebywa wy陰cznie:
1) zdaj帷y
2) osoby zaanga穎wane w przeprowadzanie egzaminu, tj. cz這nkowie zespo堯w nadzoruj帷ych, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjali軼i pracuj帷y ze zdaj帷ymi, kt鏎ym przyznano dostosowanie warunk闚 lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obs逝gi oraz obs逝guj帷e sprz皻 i urz康zenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprz皻 medyczny), asystenci techniczni
3) inni pracownicy szko造 odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czysto軼i, dezynfekcj, obs逝g szatni itp.
4) pracownicy odpowiednich s逝瘺, np. medycznych, je瞠li wyst徙i taka konieczno嗆.

5. Zdaj帷y nie powinni wnosi na teren szko造 zb璠nych rzeczy, w tym ksi捫ek, telefon闚 kom鏎kowych, maskotek.

6. Na egzaminie ka盥y zdaj帷y korzysta z w豉snych przybor闚 pi鄉ienniczych, linijki. Zdaj帷y nie mog po篡cza przybor闚 od innych zdaj帷ych.

7. Szko豉 nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin nale篡 przynie嗆 w豉sn butelk z wod.

II.
字odki bezpiecze雟twa osobistego

1. Czekaj帷 na wej軼ie do szko造 albo sali egzaminacyjnej, zdaj帷y zachowuj odpowiedni odst瘼 (co najmniej 1,5 m) oraz maj zakryte usta i nos.

2. Na teren szko造 mog wej嗆 wy陰cznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczk jedno- lub wielorazow, materia貫m, przy豚ic – w szczeg鏊no軼i
w przypadku os鏏, kt鏎e ze wzgl璠闚 zdrowotnych nie mog zakrywa ust
i nosa maseczk). Zakrywanie ust i nosa obowi您uje na terenie ca貫j szko造,
z wyj徠kiem sal egzaminacyjnych po zaj璚iu miejsc przez zdaj帷ych lub
po podej軼iu zdaj帷ych do stanowiska. Podczas wpuszczania uczni闚 do sali egzaminacyjnej cz這nek zespo逝 nadzoruj帷ego mo瞠 poprosi zdaj帷ego o chwilowe ods這ni璚ie twarzy w celu zweryfikowania jego to窺amo軼i (konieczne jest w闚czas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odst瘼u).

3. Zdaj帷y s zobowi您ani zakrywa usta i nos do momentu zaj璚ia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zaj璚iu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdaj帷y ma obowi您ek ponownie zakry usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzie na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) ko鎍zy prac z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4. Przewodnicz帷y zespo逝 egzaminacyjnego, cz這nkowie zespo逝 nadzoruj帷ego, obserwatorzy i inne osoby uczestnicz帷e w przeprowadzaniu egzaminu,
np. specjali軼i z zakresu niepe軟osprawno軼i, nauczyciele wspomagaj帷y, podczas poruszania si po sali egzaminacyjnej powinni mie zakryte usta i nos. Mog ods這ni twarz, kiedy obserwuj przebieg egzaminu, siedz帷 albo stoj帷, przy zachowaniu niezb璠nego odst瘼u.

5. Zar闚no zdaj帷y, jak i cz這nkowie zespo逝 nadzoruj帷ego mog – je瞠li uznaj to za w豉軼iwe – mie zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zaj璚iu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdaj帷ych) lub kiedy obserwuj przebieg egzaminu, siedz帷 albo stoj帷
(w przypadku cz這nk闚 zespo逝 nadzoruj帷ego i innych os鏏 zaanga穎wanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

6. Zdaj帷y, kt鏎zy ze wzgl璠闚 zdrowotnych nie mog zakrywa ust i nosa maseczk, mog nosi przy豚ic.

III.
Dodatkowe procedury bezpiecze雟twa w dniu egzaminu

1. Przed rozpocz璚iem egzaminu nale篡 poinformowa zdaj帷ych
o obowi您uj帷ych zasadach bezpiecze雟twa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania si z innymi zdaj帷ymi
2) obowi您ku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpo鈔edniego z nauczycielem, wyj軼ia do toalety lub wyj軼ia z sali egzaminacyjnej
po zako鎍zeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania d這闓i okolic twarzy, zw豉szcza ust, nosa i oczu, a tak瞠 przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania nale篡 zakry usta i nos zgi皻ym 這kciem lub chusteczk
4) konieczno軼i zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdaj帷ych
po zako鎍zonym egzaminie.

2. Nale篡 unika tworzenia si grup zdaj帷ych przed szko陰 oraz przed sal egzaminacyjn przed rozpocz璚iem egzaminu oraz po jego zako鎍zeniu.

1) zdaj帷y otrzymaj z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informacj
o godzinie, o kt鏎ej powinni stawi si w szkole przed rozpocz璚iem egzaminu
2) zdaj帷y na teren szko造 b璠 wchodzi r騜nymi wej軼iami (dolnym – na sal nr 27 i 41 oraz g鏎nym – na sale: 16 i 23)
3) zdaj帷y na teren szko造 b璠 wchodzi o r騜nych godzinach: 8:40 lub 8:50,
4) zdaj帷y b璠 wypuszczani z sal po egzaminie wed逝g 軼i郵e okre郵onej procedury, zdaj帷y nie gromadz si pod szko陰, aby om闚i egzamin
5) zdaj帷y wra瞠niami po egzaminie dziel si mi璠zy sob z wykorzystaniem medi闚 spo貫czno軼iowych, komunikator闚, telefonicznie, nale篡 unika spotka w grupie, np. przy wej軼iu do szko造.

3. Zdaj帷y mo瞠 opu軼i na sta貫 sal egzaminacyjn (je瞠li zako鎍zy prac z arkuszem) najp騧niej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zako鎍zenia pracy z arkuszem. W ci庵u ostatnich 15 minut przed zako鎍zeniem egzaminu (nawet je瞠li zdaj帷y sko鎍zy prac z arkuszem egzaminacyjnym) zdaj帷y nie opuszczaj sali egzaminacyjnej.

WA烤E! Zdaj帷y, kt鏎y ze wzgl璠闚 zdrowotnych nie mo瞠 zakrywa ust i nosa powinien zg這si o tym niezw這cznie w sekretariacie szko造: sekretariat@sp1.klodzko.pl

28 05 2020    Doda(a): administratorSzanowni Rodzice.

W zwi您ku z bardzo du篡m zagro瞠niem epidemiologicznym na terenie miasta K這dzka, po konsultacjach z organem prowadz帷ym, zaj璚ia opieku鎍zo - wychowawcze z elementami zaj耩 dydaktycznych w klasach I – III, planowane od dnia 25.05.2020 r. zostan uruchomione w dniu 1.06.2020 r. z zachowaniem zasad zawartych w wytycznych przeciwepidemicznych G堯wnego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla szk馧 podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej.


21 05 2020    Doda(a): administratorInformacja

Drodzy Rodzice w zwi您ku z rozporz康zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. Dyrektor Szko造 Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w K這dzku wyda Zarz康zenie w sprawie: sposobu i trybu realizacji zada w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki w zwi您ku z COVID-19.
Dokument wprowadza modyfikacje Planu Lekcji dla poszczeg鏊nych oddzia堯w, oraz nowy system frekwencji uczni闚.
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. W celu r闚nomiernego obci捫enia uczni闚 w poszczeg鏊nych dniach tygodnia, 陰czenia przemiennego kszta販enia z u篡ciem monitor闚 i bez ich u篡cia, ustala si nast瘼uj帷y tygodniowy zakres tre軼i nauczania do zrealizowania do poszczeg鏊nych klas:
a) klasy I-III - 4 godziny zaj耩 dziennie na godzinach 2, 3 oraz 5, 6 wg dotychczasowego czasu trwania lekcji, na 4 lekcji dwa razy w tygodniu zaj璚ia wychowania fizycznego.
b) klasa V – 4 godziny zaj耩 dziennie na godzinach 2, 3, 4, 5 wg dotychczasowego czasu trwania lekcji, dwa razy w tygodniu zaj璚ia wychowania fizycznego.
c) klasy VII – 4 albo 5 godzin dziennie, klasy dwuj瞛yczne maj dodatkowo 1 godz. j. angielskiego oraz na zmian co drugi tydzie geografi lub matematyk po angielsku.
d) klasy VIII – 4 lub 5 godzin dziennie, klasy dwuj瞛yczne maj dodatkowo 1 godz. j. angielskiego oraz na zmian co drugi tydzie geografi albo WOS po angielsku.
2. Zaj璚ia odbywaj si zgodnie z tymczasowym planem nauczania podawanym na bie膨co w dzienniku lekcyjnym.
3. Przedmioty nieuj皻e w tymczasowy planie b璠 realizowanie w formie projekt闚, o kt鏎ych nauczyciele umieszcz informacje w zak豉dce: ZADANIA DOMOWE.
4. Ilo嗆 zada w tygodniu z danego przedmiotu zaleca si wg nast瘼uj帷ych kryteri闚:
a) przy jednej godzinie tygodniowo (w tym religia) – 1 zadanie na 2 tygodnie;
b) przy dw鏂h godzinach tygodniowo – 1 zadanie na tydzie;
c) przy trzech godzinach i wi璚ej – 2 zadania na tydzie;
FREKWENCJA UCZNI紟
1. Ustala si nast瘼uj帷e zasady wpisywania frekwencji uczni闚 w dzienniku szkolnym:
a) Ua- podj掖 aktywno嗆:
- ucze potwierdzi odbi鏎 zadania, kontaktuje si z nauczycielem;
- przes豉 informacje o wykonaniu zadania;
b) Un- brak aktywno軼i:
- ucze nie potwierdzi odbioru zada;
- nie przesy豉 informacji, nie kontaktuje si z nauczycielem.

01 04 2020    Doda(a): administrator.
kliknij na zdj璚ie 瞠by powi瘯szy


21 03 2020    Doda(a): administrator1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Miko豉j, Emilian, Leontyna
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szko豉 Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w K這dzku

Design by    Stoklosa Rafa  arturraf@poczta.onet.pl