ZASADY ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA
MICKIEWICZA W KŁODZKU INSTRUKCJA
DLA ZDAJĄCYCH (opracowane na podstawie Wytycznych
CKE, MEN I GIS)

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.

3. Zdający mają obowiązek zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu na stronie szkoły, w tym w której sali piszą egzamin oraz o której godzinie powinni się zgłosić (listy uczniów do sal będą opublikowane na stronie szkoły).

4. Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą przestrzegać przepisów sanitarnych, w tym mieć zakryte usta i nos (maska, przyłbica), zachować odległość od innych osób minimum 1,5m; po wejściu do szkoły niezwłocznie udać się na właściwe piętro (nie dotykać klamek, poręczy). Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca i rozpoczęciu egzaminu;

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, telefonów); z chwilą wejścia na teren szkoły zdający powinni wykonywać polecenia nauczycieli i obsługi, w tym dotyczące obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5m;

6. Zdający przynoszą WŁASNE przybory potrzebne na egzaminach (długopisy z czarnym atramentem, linijki), gdyż ze względów sanitarnych szkoła nie przewiduje użycia zapasowych; zdający nie mogą wymieniać się przyborami;

7. Szkoła nie zapewnia wody do picia, należy mieć własną i w czasie egzaminu postawić na podłodze przy ławce;

8. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych ( skutkuje to unieważnieniem egzaminu);

9. Należy poinformować komisję egzaminacyjną o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie; podczas kaszlu lub kichania zdający obowiązkowo zakrywają nos i usta (maską lub zgiętym w łokciu przedramieniem);

10. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie przychodzą do szkoły i od razu wchodzą do sali egzaminacyjnej; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

11. Po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu na tablicy zdający mogą zdjąć maski, jednak będą musieli je włożyć ponownie w następujących sytuacjach:
a) zgłoszenia pytania do członka zespołu nadzorującego (przez podniesienie ręki, nauczyciel podchodzi wtedy do stolika);
b) wyjścia do toalety;
c) zgłoszenia zakończenia pracy z arkuszem;
d) opuszczania sali egzaminacyjnej i terenu szkoły;

12. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

13. Zdający, którzy mają wydłużony czas, zajmują miejsca wyłączone z losowania, wskazane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin w sali;

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

15. Po ogłoszeniu zakończenia czasu przeznaczonego na egzamin zdający zamykają arkusze i odkładają na brzeg stolika, czekając na jej odbiór i pozwolenie opuszczenia sali.

UWAGA: ze względu na bezpieczeństwo sanitarne zdający będą opuszczać salę na polecenie przewodniczącego ZN w odstępach czasowych; po opuszczeniu sali zdający niezwłocznie opuszcza teren szkoły; zabronione jest gromadzenie się uczniów przed szkołą.


Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego/Dyrektor szkoły
dr Jacek Unuczek

05 06 2020    Dodał(a): administratorOgólne zasady rekrutacji uczniów do klas VII
Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku
w roku szkolnym 2020/21


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku z klas VI e, VI f, VI g po zakończonym roku szkolnym 26 czerwca 2020 r. przynoszą do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku świadectwa ukończenia VI-ej klasy Szkoły Podstawowej i wypełniają na miejscu wniosek z podstawowymi danymi (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły jedynka.klodzko.pl - zakładka sekretariat).
Pozostali uczniowie muszą wypełnić podanie o przyjęcie do VII klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku i dostarczyć także świadectwo ukończenia VI klasy Szkoły Podstawowej.

29 05 2020    Dodał(a): administratorInformacja o egzaminach predyspozycji językowych
do klasy dwujęzycznej:


1. Egzamin predyspozycji językowej dla zainteresowanych uczniów klas szóstych (siódmych w roku szkolnym 2020/2021) odbędzie się:
19 czerwca 2020 r. o godz. 12.00
w
Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku.

2. Informację o chęci przystąpienia do egzaminu predyspozycji językowej należy zgłosić do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku:
- telefonicznie: (74) 867 – 35 – 20
lub
- mailowo: sekretariat@sp1.klodzko.pl

3. Inny termin dla tych uczniów, którzy nie mogą albo w tej chwili nie chcą zdawać egzaminu, podany zostanie w późniejszym czasie.

29 05 2020    Dodał(a): administratorEgzamin - informacja dla uczniów klas ósmych

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty
I.
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

II.
Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
po podejściu zdających do stanowiska. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

III.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

1) zdający otrzymają z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację
o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu
2) zdający na teren szkoły będą wchodzić różnymi wejściami (dolnym – na salę nr 27 i 41 oraz górnym – na sale: 16 i 23)
3) zdający na teren szkoły będą wchodzić o różnych godzinach: 8:40 lub 8:50,
4) zdający będą wypuszczani z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury, zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
5) zdający wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

WAŻNE! Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa powinien zgłosić o tym niezwłocznie w sekretariacie szkoły: sekretariat@sp1.klodzko.pl

28 05 2020    Dodał(a): administratorSzanowni Rodzice.

W związku z bardzo dużym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie miasta Kłodzka, po konsultacjach z organem prowadzącym, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I – III, planowane od dnia 25.05.2020 r. zostaną uruchomione w dniu 1.06.2020 r. z zachowaniem zasad zawartych w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


21 05 2020    Dodał(a): administratorInformacja

Drodzy Rodzice w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku wydał Zarządzenie w sprawie: sposobu i trybu realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki w związku z COVID-19.
Dokument wprowadza modyfikacje Planu Lekcji dla poszczególnych oddziałów, oraz nowy system frekwencji uczniów.
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. W celu równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia, ustala się następujący tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania do poszczególnych klas:
a) klasy I-III - 4 godziny zajęć dziennie na godzinach 2, 3 oraz 5, 6 wg dotychczasowego czasu trwania lekcji, na 4 lekcji dwa razy w tygodniu zajęcia wychowania fizycznego.
b) klasa V – 4 godziny zajęć dziennie na godzinach 2, 3, 4, 5 wg dotychczasowego czasu trwania lekcji, dwa razy w tygodniu zajęcia wychowania fizycznego.
c) klasy VII – 4 albo 5 godzin dziennie, klasy dwujęzyczne mają dodatkowo 1 godz. j. angielskiego oraz na zmianę co drugi tydzień geografię lub matematykę po angielsku.
d) klasy VIII – 4 lub 5 godzin dziennie, klasy dwujęzyczne mają dodatkowo 1 godz. j. angielskiego oraz na zmianę co drugi tydzień geografię albo WOS po angielsku.
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z tymczasowym planem nauczania podawanym na bieżąco w dzienniku lekcyjnym.
3. Przedmioty nieujęte w tymczasowy planie będą realizowanie w formie projektów, o których nauczyciele umieszczą informacje w zakładce: ZADANIA DOMOWE.
4. Ilość zadań w tygodniu z danego przedmiotu zaleca się wg następujących kryteriów:
a) przy jednej godzinie tygodniowo (w tym religia) – 1 zadanie na 2 tygodnie;
b) przy dwóch godzinach tygodniowo – 1 zadanie na tydzień;
c) przy trzech godzinach i więcej – 2 zadania na tydzień;
FREKWENCJA UCZNIÓW
1. Ustala się następujące zasady wpisywania frekwencji uczniów w dzienniku szkolnym:
a) Ua- podjął aktywność:
- uczeń potwierdził odbiór zadania, kontaktuje się z nauczycielem;
- przesłał informacje o wykonaniu zadania;
b) Un- brak aktywności:
- uczeń nie potwierdził odbioru zadań;
- nie przesyła informacji, nie kontaktuje się z nauczycielem.

01 04 2020    Dodał(a): administrator1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Dorota, Łucja, Wilhelm
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Design by    Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl