ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ROZDANIE ŚWIADECTW PRZEZ WYCHOWAWCÓW ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 CZERWCA 2020 R. WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

KLASY I

I A (sala nr 31) i I B (sala nr 29):
8.15 – I grupa
8.45 – II grupa
9.15 – III grupa

KLASY II

II A (sala nr 14) i II B (sala nr 10):
8.00 – I grupa
8.45 – II grupa
9.15 – III grupa

KLASA III A (sala nr 15)

8.30 – I grupa
9.00 – II grupa
9.30 – III grupa

KLASA V A (sala nr 51)

9.45 – I grupa
10.15 – II grupa

KLASY VII

VII A (sala nr 39), VII B (sala nr 58), VII C (sala nr 23), VII D (sala nr 28):
9.30 – I grupa
10.00 – II grupa

KLASY VIII

VIII A (sala nr 54), VIII B (sala nr 40), VIII C (sala nr 24), VIII D (sala nr 45):
9.00 – I grupa
9.30 – II grupa

Przydział uczniów do poszczególnych grup po ustaleniach z wychowawcą (sugerowana kolejność według numeracji w dzienniku lekcyjnym).

Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą przestrzegać przepisów sanitarnych, w tym mieć zakryte usta i nos (maska, przyłbica), zachować odległość od innych osób minimum 1,5 m; po wejściu do szkoły niezwłocznie udać się na właściwe piętro (nie dotykać klamek, poręczy). Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły.

23 06 2020    Dodał(a): administratorWyniki testu predyspozycji językowych
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku
rok szkolny 2020/2021

Wszyscy uczestnicy zostali zakwalifikowani do klasy dwujęzycznej.

22 06 2020    Dodał(a): administratorEgzamin ósmoklasisty 2020


Egzaminy - informacja dla uczniów
(kliknij, żeby zobaczyć)

Wykaz zdających - Język angielski
(kliknij, żeby zobaczyć)

Wykaz zdających - Język polski
(kliknij, żeby zobaczyć)

Wykaz zdających - Matematyka
(kliknij, żeby zobaczyć)10 06 2020    Dodał(a): administratorZASADY ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA
MICKIEWICZA W KŁODZKU INSTRUKCJA
DLA ZDAJĄCYCH (opracowane na podstawie Wytycznych
CKE, MEN I GIS)

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.

3. Zdający mają obowiązek zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu na stronie szkoły, w tym w której sali piszą egzamin oraz o której godzinie powinni się zgłosić (listy uczniów do sal będą opublikowane na stronie szkoły).

4. Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą przestrzegać przepisów sanitarnych, w tym mieć zakryte usta i nos (maska, przyłbica), zachować odległość od innych osób minimum 1,5m; po wejściu do szkoły niezwłocznie udać się na właściwe piętro (nie dotykać klamek, poręczy). Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca i rozpoczęciu egzaminu;

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, telefonów); z chwilą wejścia na teren szkoły zdający powinni wykonywać polecenia nauczycieli i obsługi, w tym dotyczące obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5m;

6. Zdający przynoszą WŁASNE przybory potrzebne na egzaminach (długopisy z czarnym atramentem, linijki), gdyż ze względów sanitarnych szkoła nie przewiduje użycia zapasowych; zdający nie mogą wymieniać się przyborami;

7. Szkoła nie zapewnia wody do picia, należy mieć własną i w czasie egzaminu postawić na podłodze przy ławce;

8. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych ( skutkuje to unieważnieniem egzaminu);

9. Należy poinformować komisję egzaminacyjną o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie; podczas kaszlu lub kichania zdający obowiązkowo zakrywają nos i usta (maską lub zgiętym w łokciu przedramieniem);

10. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie przychodzą do szkoły i od razu wchodzą do sali egzaminacyjnej; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

11. Po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu na tablicy zdający mogą zdjąć maski, jednak będą musieli je włożyć ponownie w następujących sytuacjach:
a) zgłoszenia pytania do członka zespołu nadzorującego (przez podniesienie ręki, nauczyciel podchodzi wtedy do stolika);
b) wyjścia do toalety;
c) zgłoszenia zakończenia pracy z arkuszem;
d) opuszczania sali egzaminacyjnej i terenu szkoły;

12. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

13. Zdający, którzy mają wydłużony czas, zajmują miejsca wyłączone z losowania, wskazane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin w sali;

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

15. Po ogłoszeniu zakończenia czasu przeznaczonego na egzamin zdający zamykają arkusze i odkładają na brzeg stolika, czekając na jej odbiór i pozwolenie opuszczenia sali.

UWAGA: ze względu na bezpieczeństwo sanitarne zdający będą opuszczać salę na polecenie przewodniczącego ZN w odstępach czasowych; po opuszczeniu sali zdający niezwłocznie opuszcza teren szkoły; zabronione jest gromadzenie się uczniów przed szkołą.


Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego/Dyrektor szkoły
dr Jacek Unuczek

05 06 2020    Dodał(a): administratorOgólne zasady rekrutacji uczniów do klas VII
Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku
w roku szkolnym 2020/21


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku z klas VI e, VI f, VI g po zakończonym roku szkolnym 26 czerwca 2020 r. przynoszą do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku świadectwa ukończenia VI-ej klasy Szkoły Podstawowej i wypełniają na miejscu wniosek z podstawowymi danymi (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły jedynka.klodzko.pl - zakładka sekretariat).
Pozostali uczniowie muszą wypełnić podanie o przyjęcie do VII klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku i dostarczyć także świadectwo ukończenia VI klasy Szkoły Podstawowej.

29 05 2020    Dodał(a): administratorInformacja o egzaminach predyspozycji językowych
do klasy dwujęzycznej:


1. Egzamin predyspozycji językowej dla zainteresowanych uczniów klas szóstych (siódmych w roku szkolnym 2020/2021) odbędzie się:
19 czerwca 2020 r. o godz. 12.00
w
Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku.

2. Informację o chęci przystąpienia do egzaminu predyspozycji językowej należy zgłosić do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku:
- telefonicznie: (74) 867 – 35 – 20
lub
- mailowo: sekretariat@sp1.klodzko.pl

3. Inny termin dla tych uczniów, którzy nie mogą albo w tej chwili nie chcą zdawać egzaminu, podany zostanie w późniejszym czasie.

29 05 2020    Dodał(a): administrator1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Agata, Ambroży, Marcin
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Design by    Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl