MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warszawa, 18 marca 2021 r.

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:
• ponadpodstawowych,
• szkół dla dorosłych,
• placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.


Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

19 03 2021    Dodał(a): administrator



Egzaminy próbne klas VIII

W dniach 17-19 marca odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.
Uczniowie przychodzą na egzamin i przynoszą długopisy (lub pióro) z czarnym tuszem, na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba zdający wykonują długopisem. W wyznaczonych poniżej salach i godzinach pod opieką następujących nauczycieli piszą egzaminy.



INSTRUKCJE DLA ZDAJĄCEGO
(kliknij żeby pobrać plik)



Informacja dla uczniów klas ósmych:
PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
(kliknij żeby pobrać plik)


17 marca (środa)


W środę uczniowie klas VIII piszą przez 120 minut egzamin z języka polskiego od godz.9.00 do godz. 11.00



LISTA ZDAJĄCYCH POLSKI
(kliknij żeby pobrać plik)


sala KOMISJA
sala nr 16 A. Sznajger
sala nr 23 A. Gałkowska
sala nr 39 M. Koń, D. Ditrich
sala nr 43 M. Szkwarek
sala nr 45 A. Metych, M. Jajko
sala nr 59 J. Janiczek, K. Kręgielewski


18 marca (czwartek)

W czwartek uczniowie klas VIII piszą przez 100 minut egzamin z matematyki od godz. 9.00 do godz. 10.40



LISTA ZDAJĄCYCH MATEMATYKA
(kliknij żeby pobrać plik)


sala KOMISJA
sala nr 16 A. Sznajger
sala nr 23 E. Franc
sala nr 39 A. Szewczyk, M. Jajko
sala nr 43 K. Opalińska
sala nr 45 J. Tomaszewska
sala nr 59 J. Janiczek, M. Sobczyk



19 marca (piątek)

W piątek uczniowie klas VIII piszą przez 90 minut egzamin z j. angielskiego od godz. 9.00 do godz. 10.30



LISTA ZDAJĄCYCH ANGIELSKI
(kliknij żeby pobrać plik)


sala KOMISJA
sala nr 16 A. Sznajger
sala nr 23 M. Koń
sala nr 39 M. Sobczyk, D. Ditrich
sala nr 43 K. Opalińska, B. Trybukiewicz
sala nr 45 A. Metych
sala nr 59 K. Kręgielewski, R. Stoklosa


12 03 2021    Dodał(a): administrator



Wewnętrzny Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza
w Kłodzku w związku z COVID 19
w okresie epidemii.



Wewnętrzny Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Kłodzku w związku z COVID 19 w okresie epidemii.
(kliknij żeby pobrać plik)



15 01 2021    Dodał(a): administrator



Wymagania na egzaminach ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020/2021

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych

Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne zostały przekazane do publicznych konsultacji.
Po analizie opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:
1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
• Czas trwania: 120 minut.
• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
część 2: wypracowanie – 20 pkt.
• Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
• W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
• Czas trwania: 100 minut.
• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
• Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
• Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
• Czas trwania: 90 minut.
• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
• Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.



Informacja - egzamin ósmoklasisty

język polski - wymagania egzaminacyjne

matematyka - wymagania egzaminacyjne

język angielski - wymagania egzaminacyjne



 

14 01 2021    Dodał(a): administrator



Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Kłodzku do końca I semestru
roku szkolnego 2020/2021


1. Wystawianie ocen przewidywanych do dnia 18.12.2020 r.

2. Wigilie klasowe on-line w klasach I-IV - 22.12.2020 r. (wg ustaleń z wychowawcami).
Klasy VI-VIII lekcje wg planu.

3. Zebrania wychowawców z rodzicami on-line 22.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania za I semestr roku szkolnego 2020/2021.

4. Przerwa świąteczna 23.12-31.12.2020 r.

5. Ferie zimowe: 04.01 - 15.01.2021 r.

6. Wystawianie ocen ostatecznych do dnia 22.01.2021 r.

7. Zebrania wychowawców z rodzicami on-line 28.01.2021 r. (czwartek)
godz. 17.00 – poinformowanie rodziców o ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania za I semestr roku szkolnego 2020/2021.

8. Zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/21: 29.01.2021 r.

02 12 2020    Dodał(a): administrator



zDolny Ślązak


Z olbrzymią przyjemnością pragniemy poinformować, że uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do etapu powiatowego konkursu ZDOLNY ŚLĄZAK.

zDolny Ślązak: JĘZYK POLSKI
1. WOJCIECH OPALIŃSKI KL. VIII C
2. DOMINIK SUSZCZYŃSKI KL. VIII C

zDolny Ślązak: HISTORIA
1. WOJCIECH OPALIŃSKI KL. VIII C
2. MAKSYMILIAN SAMOLAK KL. VII A

zDolny Ślązak: JĘZYK ANGIELSKI
1. LENA KANCELARZ KL. VII C

zDolny Ślązak: MATEMATYKA
1. DOMINIK SUSZCZYŃSKI KL. VIII C

zDolny Ślązak: BIOLOGIA
1. ŁUCJA MILCZAREK KL. VI A
2. WOJCIECH OPALIŃSKI KL. VIII C
3. DOMINIK SUSZCZYŃSKI KL. VIII C

zDolny Ślązak: GEOGRAFIA
1. WOJCIECH OPALIŃSKI KL. VIII C

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

13 11 2020    Dodał(a): administrator



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Stella, Bonawentura, Marcelin
 








 



 
 

 

 

Copyright 2015 © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Design by    Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl