Informacja dla uczniów klas ósmych


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST OBOWIĄZKOWY!
Nie przystąpienie do egzaminu wiąże się koniecznością powtarzania klasy VIII.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Odbędzie się w dniach:

- 25 maja 2021 (wtorek), godz. 9:00 – język polski (120 min.)
- 26 maja 2021 (środa), godz. 9:00 – matematyka (100 min.)
- 27 maja 2021 (czwartek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (90 min.)

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID - 19.

2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta izolacją lub kwarantanną bądź zamieszkująca z osobą przebywającą w izolacji lub na kwarantannie.

3. Osoba, która przechorowała COVID – 19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID – 19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeśli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, telefonów); z chwilą wejścia na teren szkoły zdający powinni wykonywać polecenia nauczycieli i obsługi, w tym dotyczące obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5m;

6. Zdający przynoszą WŁASNE przybory potrzebne na egzaminach (długopisy z czarnym atramentem, linijki), gdyż ze względów sanitarnych szkoła nie przewiduje użycia zapasowych; zdający nie mogą wymieniać się przyborami.

7. Zdający piszą egzamin w następujących salach:
- sala nr 3 (biblioteka szkolna)
- sala nr 7 (mała sala gimnastyczna)
- sala nr 23
- sala nr 39
- sala nr 41
- sala nr 44
(dokładna lista zdających w poszczególnych salach znajduje się na stronie szkoły: http://www.jedynka.klodzko.pl).

Zdający, którzy piszą egzamin w sali:
• nr 3 przychodzą do szkoły na godz. 8.50, do budynku wchodzą GÓRNYM wejściem.
• nr 7 przychodzą do szkoły na godz. 8.40, do budynku wchodzą GÓRNYM wejściem.
• nr 23 przychodzą do szkoły na godz. 8.30, do budynku wchodzą GÓRNYM wejściem.
• nr 39 przychodzą do szkoły na godz. 8.30, do budynku wchodzą DOLNYM wejściem.
• nr 41 przychodzą do szkoły na godz. 8.40, do budynku wchodzą DOLNYM wejściem.
• nr 44 przychodzą do szkoły na godz. 8.50, do budynku wchodzą DOLNYM wejściem.

8. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie przychodzą do szkoły i od razu wchodzą do sali egzaminacyjnej; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

9. Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą przestrzegać przepisów sanitarnych, w tym mieć zakryte usta i nos, zachować odległość od innych osób minimum 1,5m; po wejściu do szkoły niezwłocznie udać się na właściwe piętro (nie dotykać klamek, poręczy). Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca i rozpoczęciu egzaminu.

10. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechowa lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Sytuacja taka powinna być zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

11. Po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu na tablicy zdający mogą zdjąć maski, jednak będą musieli je włożyć ponownie w następujących sytuacjach:
a) zgłoszenia pytania do członka zespołu nadzorującego (przez podniesienie ręki, nauczyciel podchodzi wtedy do stolika);
b) wyjścia do toalety;
c) zgłoszenia zakończenia pracy z arkuszem;
d) opuszczania sali egzaminacyjnej i terenu szkoły;

12. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

13. Po ogłoszeniu zakończenia czasu przeznaczonego na egzamin zdający zamykają arkusze i odkładają na brzeg stolika, czekając na jej odbiór i pozwolenie opuszczenia sali.


Zabronione jest gromadzenie się uczniów przed szkołą, zarówno przed egzaminem, jak i po jego zakończeniu!

16 05 2021    Dodał(a): administratorINFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW
I NAUCZYCIELI

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogramu powrotu do nauki stacjonarnej, informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku nauka w dniach: 17-28 maja 2021 r. w tzw. systemie hybrydowym będzie wyglądała następująco:

17 – 21 maja: uczniowie klas VIII mają lekcje stacjonarne (w szkole), dla uczniów klas: IV A, VI A i VII prowadzona jest nauka zdalna.


24 maja: uczniowie klas: IV A, VI A i VII mają lekcje stacjonarne (w szkole), dla uczniów klas VIII prowadzona jest nauka zdalna.


25, 26, 27 maja Egzamin Ósmoklasisty, uczniowie pozostałych klas nie mają lekcji – dni wolne od zajęć dydaktycznych.

28 maja: uczniowie klas: IV A, VI A i VII mają lekcje stacjonarne (w szkole), dla uczniów klas VIII prowadzona jest nauka zdalna.


Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie w szkole.

08 05 2021    Dodał(a): administratorLista kandydatów zakwalifikowanych
do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

08 05 2021    Dodał(a): administratorMINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warszawa, 18 marca 2021 r.

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:
• ponadpodstawowych,
• szkół dla dorosłych,
• placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.


Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

19 03 2021    Dodał(a): administratorEgzaminy próbne klas VIII

W dniach 17-19 marca odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.
Uczniowie przychodzą na egzamin i przynoszą długopisy (lub pióro) z czarnym tuszem, na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba zdający wykonują długopisem. W wyznaczonych poniżej salach i godzinach pod opieką następujących nauczycieli piszą egzaminy.INSTRUKCJE DLA ZDAJĄCEGO
(kliknij żeby pobrać plik)Informacja dla uczniów klas ósmych:
PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
(kliknij żeby pobrać plik)


17 marca (środa)


W środę uczniowie klas VIII piszą przez 120 minut egzamin z języka polskiego od godz.9.00 do godz. 11.00LISTA ZDAJĄCYCH POLSKI
(kliknij żeby pobrać plik)


sala KOMISJA
sala nr 16 A. Sznajger
sala nr 23 A. Gałkowska
sala nr 39 M. Koń, D. Ditrich
sala nr 43 M. Szkwarek
sala nr 45 A. Metych, M. Jajko
sala nr 59 J. Janiczek, K. Kręgielewski


18 marca (czwartek)

W czwartek uczniowie klas VIII piszą przez 100 minut egzamin z matematyki od godz. 9.00 do godz. 10.40LISTA ZDAJĄCYCH MATEMATYKA
(kliknij żeby pobrać plik)


sala KOMISJA
sala nr 16 A. Sznajger
sala nr 23 E. Franc
sala nr 39 A. Szewczyk, M. Jajko
sala nr 43 K. Opalińska
sala nr 45 J. Tomaszewska
sala nr 59 J. Janiczek, M. Sobczyk19 marca (piątek)

W piątek uczniowie klas VIII piszą przez 90 minut egzamin z j. angielskiego od godz. 9.00 do godz. 10.30LISTA ZDAJĄCYCH ANGIELSKI
(kliknij żeby pobrać plik)


sala KOMISJA
sala nr 16 A. Sznajger
sala nr 23 M. Koń
sala nr 39 M. Sobczyk, D. Ditrich
sala nr 43 K. Opalińska, B. Trybukiewicz
sala nr 45 A. Metych
sala nr 59 K. Kręgielewski, R. Stoklosa


12 03 2021    Dodał(a): administratorWewnętrzny Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza
w Kłodzku w związku z COVID 19
w okresie epidemii.Wewnętrzny Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Kłodzku w związku z COVID 19 w okresie epidemii.
(kliknij żeby pobrać plik)15 01 2021    Dodał(a): administrator1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Agata, Ambroży, Marcin
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Design by    Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl